Forretningsbetingelser

Salær
Salær for Skatteadvokaternes bistand beregnes som udgangspunkt ud fra det anvaendte tidsforbrug og en på forhånd oplyst timetakst. Ved endelig afregning af sagen kan salæret blive reguleret ud fra parametre som navnlig sagens udfald og kompleksitet.

Private klienter modtager altid skriftlige salæroplysninger fra os, før sagens opstart. Heri oplyser vi principperne for salærberegningen, og om muligt giver vi tillige et overslag over advokatsalæret. I skattesager er det på grund af sagernes kompleksitet ofte ikke muligt at give et overslag før sagens opstart, men klienten kan når som helst under sagens behandling få oplyst det anvendte tidsforbrug. Erhvervsdrivende klienter har efter ønske samme muligheder for åbenhed om salærvilkårene.

Længerevarende sager kan blive aconto-afregnet.

Depositum
Vi opkræver som udgangspunkt depositum af nye klienter ved sagens opstart.
Beløbet deponeres på klientkonto til sikkerhed for udlæg og salær. Depositum bliver, som alle midler klienter beror os, opbevaret efter Advokatsamfundets regler for klientkonti, herunder vedrørende rentetilskrivning.

Omkostningsgodtgørelse
Efter skatteforvaltningsloven giver skattemyndighederne godtgørelse af sagsomkostningerne ved førelse af skatteklagesager og skatteretssager.
Se nærmere under Omkostningsgodtgørelse

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto 10 dage, hvorefter der tillægges rente af fakturabeløbet efter renteloven.

Fortrolighed
Skatteadvokaterne er underlagt tavshedspligt vedrørende de sager vi behandler og de klienter vi repræsenterer. Det gælder alle sager, og alle klienter kan tale frit med os.

Vi arbejder i nøje overensstemmelse med de advokatetiske regler.

Pligtmæssige klientoplysninger
Efter de advokatetiske regler er vi forpligtet til at oplyse følgende:

Skatteadvokaterne er etableret på adressen Strandvejen 64 L, 2900 Hellerup. Øvrig kontaktinformation fremgår under Kontakt.

CVR-nr. er 30 33 40 43.

Skatteadvokaterne er organiseret som et interessentskab.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne er dækket af Skatteadvokaternes ansvarsforsikring og garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Firmaets ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos Nassau Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Skatteadvokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik (retsplejelovens § 126). Advokaterne er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask. Herudover gælder de advokatetiske regler. Reglerne, der regulerer udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Vi bestræber os altid på at yde holdbar og værdifuld bistand og have en åben dialog igennem hele sagsforløbet, således at der ikke opstår tvivl eller ubehagelige overraskelser. Skulle der alligevel være noget, du ikke er tilfreds med, kan altid du kontakte os, så vi kan drøfte dette. Du har også mulighed for at klage over advokaten og/eller salæret til: Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

Får du dækket dine omkostninger?

Efter skatteforvaltningsloven giver skattemyndighederne godtgørelse af sagsomkostningerne ved førelse af skatteklagesager og skatteretssager. Se nærmere under Omkostningsgodtgørelse.